فروشگاه

home

 • درد بعد از عصب کشی دندان

  درد بعد از عصب کشی دندان

  بافت دندان شامل دو بخش بافت سخت و نرم می باشد بافت سخت شامل ریشه دندان و تاج دندان است و بافت نرم شامل اعصاب و مویرگهای درون کانل و پالپ دندان می باشد هنگامی […]


 • دنتین انامل جانکشن Dentino-Enamel-Junction (DEJ)

  دنتین انامل جانکشن Dentino-Enamel-Junction (DEJ)

  DEJ مرز بین مینا و عاج زیرین است (محل اتصال مینا و عاج) که ساختار جامد دندان را تشکیل می دهد. همچنین به عنوان محل اتصال آملو-عاجی، یا ADJ شناخته می شود. تصور می‌شود که […]


 • تراگذری دیاپدز   diapedesis

  تراگذری دیاپدز   diapedesis

  به فرایند عبور گویچه‌های سفید خون از دیوارهٔ مویرگ به محیط پیرامون، تَراگُذری یا دیاپدز (diapedesis) می‌گویند. در این فرایند، گروهی از گلبول‌های سفید از منافذ بین سلولی دیوارهٔ مویرگ‌ها عبور می‌کنند تا به محل […]